Over deze website

Hoe kan ik te weten komen wat de gereglementeerde prijs van een boek is?

Elke verkoper of koper kan via deze website kennis nemen van de gereglementeerde boekenprijs en de datum van de terbeschikkingstelling van de publicatie in het handelsverkeer. Ook eventuele kortingen en afwijkende prijzen moeten door de uitgever of importeur worden kenbaar gemaakt via een publiek toegankelijke referentiedatabank voor de gereglementeerde boekenprijs.

Ik kan een boek niet vinden op deze website?

Boeken verschijnen alleen op deze site indien ...

 • de uitgever in de referentiedatabank (Boekenbank) een gereglementeerde prijs heeft ingegeven,
 • én de startdatum termijn vaste boekenprijs is ingegaan
 • én het boek verschenen is (op basis van de artikelstatus in Boekenbank)

Let op: gereglementeerde prijzen die ingegeven zijn in de referentiedatabank (Boekenbank), verschijnen pas de volgende ochtend op de deze publieke website.

Boekhandels die lid zijn Boekenbank, kunnen de vaste prijs daar raadplegen nog voor het boek verschijnt. Let op: de uitgever kan dit nog wijzigen! De andere boekhandels nemen best contact op met de uitgever.

Kan ik hier boeken kopen of verkopen?

Neen, deze website werd in opdracht van de Vlaamse Minister van Cultuur opgestart ter uitvoering van het decreet met betrekking tot de gereglementeerde boekenprijs. Deze website heeft enkel tot doelstelling consumenten en verkopers te informeren over de prijs die een uitgever of importeur in Vlaanderen hanteert bij een bepaalde uitgave.

Over de wet algemeen

Waarom is een gereglementeerde boekenprijs nodig?

De reglementering van de boekenprijs voor de eindconsument garandeert dat er een divers boekenaanbod in stand kan worden gehouden. Tegelijkertijd verhoogt het de toegankelijkheid van het boekenaanbod bij het publiek door de promotie van een groot aantal verkooppunten. Zonder een gereglementeerde boekenprijs zal het aantal kwaliteitsboekhandels en de diversiteit in het boekenaanbod verschralen. Een gereglementeerde of vaste boekenprijs bestaat al in tal van landen, waaronder Nederland. Daar vond de Vlaamse Minister van Cultuur inspiratie voor de GBP.

Hoe lang is een gereglementeerde boekenprijs van toepassing op een boek?

De door de uitgever of importeur vastgestelde prijs geldt voor een duur van zes kalendermaanden met ingang van de eerste dag waarop het boek voor verkoop aan de eindconsument beschikbaar is en besteld of aangekocht kan worden.

De termijn werd gebaseerd op de gemiddelde doorlooptijd van een Nederlandstalig boek in de boekhandel. De termijn dient te worden gerekend van de zoveelste tot de dag vóór de zoveelste. De termijn wordt gerekend van middernacht tot middernacht vanaf de dag nadat het boek in het handelsverkeer ter beschikking werd gesteld en omvat alle dagen, ook de weekenddagen en de wettelijke feestdagen.

Welke uitgevers moeten de regels van het decreet volgen?

De uitgever die boeken in het handelsverkeer brengt en gevestigd is binnen de Vlaamse Gemeenschap.

De importeur die boeken die in andere landen dan België zijn uitgegeven, binnen de Vlaamse Gemeenschap in het handelsverkeer brengt en gevestigd is binnen de Vlaamse Gemeenschap.

De in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad gevestigde uitgevers of importeurs van Nederlandstalige boeken worden beschouwd als instellingen die behoren tot de Vlaamse Gemeenschap, behoudens indien zij daarnaast nog in beduidende mate andere, anderstalige boeken uitgeven, importeren of verkopen. In dat laatste geval kunnen uitgevers, importeurs of verkopers van Nederlandstalige boeken zich vrijwillig naar de beginselen van dit decreet schikken.

Welke verkopers moeten de regels van het decreet volgen?

Het decreet is van toepassing op eenieder die door de uitgever of de importeur in het handelsverkeer gebrachte boeken te koop aanbiedt of verkoopt aan eindconsumenten binnen de Vlaamse Gemeenschap.

De regels van het decreet zijn ook van toepassing op buiten de Vlaamse Gemeenschap gevestigde verkopers die boeken die op de Vlaamse markt onderworpen zijn aan de toepassing van het decreet importeren, doen importeren of aankopen en vervolgens rechtstreeks aan de eindconsument binnen de Vlaamse Gemeenschap verkopen. Op die manier worden ook verkopers die via websites in het buitenland Vlaamse boeken te koop aanbieden, gevat door het decreet.

Het decreet is niet van toepassing op verkopers gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, tenzij de verkoper het oogmerk heeft het decreet te ontduiken.

In het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad gevestigde verkopers van Nederlandstalige boeken worden beschouwd als instellingen die behoren tot de Vlaamse Gemeenschap, behoudens indien zij daarnaast nog in beduidende mate andere, anderstalige boeken uitgeven, importeren of verkopen. In dat laatste geval kunnen uitgevers, importeurs of verkopers van Nederlandstalige boeken zich vrijwillig naar de beginselen van dit decreet schikken.

Zal het decreet tussentijds worden geëvalueerd?

Ja. De Vlaamse Regering stelt binnen vier jaar na de inwerkingtreding van het decreet en vervolgens telkens na vier jaar een verslag op over de doeltreffendheid en de effecten van dit decreet op de algemene werking van het boekenvak in de Vlaamse Gemeenschap. Parameters die daarbij zullen worden gehanteerd zijn onder meer: het aantal boekhandels en verkooppunten, het aantal op de Vlaamse boekenmarkt actieve uitgeverijen, de productie, afzet, omzet en aanwezigheid van genres, het aankoop- en collectiebeleid van bibliotheken en de informatie die de boekenkeuze van de eindgebruikers ondersteunt. Als dat nodig is kan samen met experts en vertegenwoordigers uit de sector een werkgroep worden opgericht die aanbevelingen doet om het huidig decreet bij te sturen. Met het oog op de evaluatie is een nulmeting uitgevoerd die u hier kunt raadplegen.

Wanneer treedt het decreet in werking?

Het decreet zal van toepassing zijn op de boeken die na de inwerkingtreding van het decreet worden uitgegeven of voor een eerste keer worden geïmporteerd. Het decreet treedt in werking op 1 juli 2017.

Aanmelden van prijzen

Wie bepaalt de prijs van een boek?

De uitgever of de importeur.

Kunnen voor eenzelfde titel meerdere prijzen gelden?

Ja, voor eenzelfde titel kan de uitgever of importeur verschillende prijzen vaststellen als dat kan worden gerechtvaardigd op objectieve gronden.

De prijs kan bijvoorbeeld variëren naargelang de wijze van uitvoering (hardcover, paperback, dwarsligger, enz.) of bepaalde extra’s die kunnen worden geselecteerd bij de aankoop van een boek (bv. een boek met of zonder toegangscode voor de digitale versie van een papieren boek, bijkomende oefeningen enz.). Ook speciale edities, die bv. worden uitgegeven in het kader van een specifieke gebeurtenis, blijven mogelijk. Het behoort immers tot de gebruiken van de boekensector dat voor een boek in een andere uitvoering een nieuw (uniek) ISBN-nummer wordt aangevraagd bij het ISBN-kantoor.

Daarnaast kan een uitgever of importeur ook een combinatie- of serieprijs bepalen die afwijkt van de gereglementeerde boekenprijs.

Moet een uitgever of importeur zijn prijs aanmelden?

Ja. De gereglementeerde boekenprijs, de datum van de terbeschikkingstelling van de publicatie in het handelsverkeer, eventuele kortingen en afwijkende prijzen moeten ten laatste 1 week voor de terbeschikkingsstelling kenbaar  worden gemaakt via de publiek toegankelijke referentiedatabank voor de gereglementeerde boekenprijs. De Vlaamse Regering stelde daarvoor het ISBN-kantoor van Vlaanderen (Meta4books vzw) aan dat Boekenbank beheert. De uitgever of importeur moet dus voor het boek verschijnt deze informatie aanmelden bij Boekenbank (www.boekenbank.be).

Moet een uitgever of importeur zijn prijs opheffen zoals in Nederland?

Neen, eenmaal de periode van zes maanden is verlopen, is de prijs automatisch vrij en kunnen verkopers dus hogere kortingen gaan toepassen.

Kan er een vroegtijdig einde worden gemaakt aan de gereglementeerde boekenprijs?

De uitgever of importeur kan geen vroegtijdig einde maken aan de gehandhaafde prijs en kan de termijn evenmin verlengen. De zes maanden termijn is van toepassing op alle boeken en geldt ten aanzien van alle (ver)kopers. Wel is het mogelijk om één tijdelijke, individuele promotieactie te voeren binnen de zes maanden termijn.

Bijzondere prijzen en kortingen

Wat is een combinatie- of serieprijs?

Een combinatieprijs geldt uitsluitend voor de gelijktijdige verkoop van verschillende boeken die de uitgever of importeur aangewezen heeft, of bij de verkoop van een of meer boeken in combinatie met een of meer andere producten die de uitgever of importeur aangewezen heeft. Een combinatieprijs kan bv. bestaan uit de verkoop van een kinderboek met een luisterboek of een spel of pop gelinkt aan het boek.

De uitgever of importeur kan voor individuele boeken die door hun uniforme uiterlijk en vormgeving of door een duidelijke vermelding op het titelblad kenbaar zijn als behorend tot een serie, een serieprijs vaststellen die afwijkt van de bepaalde prijs. De serieprijs geldt uitsluitend bij de gelijktijdige verkoop van verschillende titels van de serie aan dezelfde eindconsument of bij de verkoop aan een eindconsument die zich vooraf schriftelijk verplicht heeft om de hele serie of een aantal exemplaren van verschillende titels van de serie af te nemen. Een serieprijs zal bv. interessant zijn voor een uitgever bij de verkoop van een trilogie of bij een bijzondere gebeurtenis zoals de toekenning van een grote literaire prijs aan een bepaald auteur waardoor er plots een verhoogde interesse ontstaat bij het publiek om een hele serie/set van de hand van de auteur te kopen.

De combinatie- of serieprijs geldt onder gelijke voorwaarden bij alle verkopers die deze combinatie/serie inkopen. Ook deze prijzen zullen moeten worden aangemeld bij de referentiedatabank.

Kan een verkoper nog bepaalde kortingen geven?

Ja, het decreet maakt een onderscheid tussen drie categorieën van groepen:

 1. Bij aanbod of verkoop aan de eindconsument kan de verkoper van een boek een korting op de vastgestelde prijs toepassen van ten hoogste 10%.
 2. Bij aanbod of verkoop aan de onderwijsinstellingen kan de verkoper van een boek een korting op de vastgestelde prijs toepassen van ten hoogste 25%.
 3. Bij aanbod of verkoop aan de openbare bibliotheken, bibliotheken van onderzoeksinstellingen, gevangenisbibliotheken, erkende speciale bibliotheken kan de verkoper van een boek een korting op de vastgestelde prijs toepassen van ten hoogste 20%.

De kortingen mogen niet gelijktijdig worden toegepast, maar mogen wel worden toegepast op een combinatie- of serieprijs of in het kader van een individuele promotieactie.

Kan een uitgever of importeur op individuele basis promotionele acties doen?

Ja, de uitgever of importeur kan voor een boek in het kader van een individuele promotieactie tijdelijk een actieprijs vaststellen die afwijkt van de bepaalde prijs. Een actieprijs geldt voor een periode van ten hoogste drie aaneengesloten maanden en onder gelijke voorwaarden bij alle verkopers. De uitgever of importeur kan aan de toepassing van een actieprijs nadere voorwaarden verbinden. Een verkoper bepaalt zelf of hij aan bepaalde acties wil deelnemen of niet.

Bij een promotieactie kan bijvoorbeeld worden gedacht aan media-acties bestaande uit het inleveren van een bon uit een bepaalde krant of magazine of het intekenen op een boek voor of na verschijning. Maar ook andere tijdelijke acties zijn denkbaar zoals een tijdelijke toegangscode om een eerste hoofdstuk van een digitaal boek te kunnen streamen of downloaden. Het decreet gaf geen exhaustieve lijst van mogelijkheden.

Kunnen collectieve promotieacties plaatsvinden?

Ja. Een verkoper kan alleen bij deelname aan een collectieve promotieactie een korting op de vastgestelde prijs toepassen in de vorm van een of meer in geld waardeerbare geschenken, als de geschenken behoren tot het promotiepakket dat de organiserende rechtspersoon ontwikkeld heeft.

Onder een collectieve promotieactie wordt het volgende begrepen een actie:

 • die wordt georganiseerd door een rechtspersoon van wie de activiteiten volgens de statutaire doelstelling uitsluitend of hoofdzakelijk bestaan uit de bevordering van de publieksaandacht voor boeken;
 • die ten hoogste één maand duurt;
 • die voldoende publiekelijk wordt bekendgemaakt;
 • waarbij eindconsumenten bij de aankoop van boeken een of meer op geld waardeerbare geschenken ontvangen, waarbij de waarde van de geschenken in een redelijke verhouding staat tot de aankoop;
 • waaraan alle verkopers onder gelijke, door de organiserende rechtspersoon te stellen voorwaarden voor de omvang, aard en bestendigheid van het assortiment kunnen deelnemen.
Kunnen ledenorganisaties nog uitgaven verkopen met een ledenkorting?

Ja, voor boeken die voor rekening van of met aanmerkelijke steun van een niet op winst gerichte maatschappelijke of ideële organisatie tot stand zijn gekomen en die verband houden met de statutaire doelstelling van de desbetreffende organisatie, kan de uitgever een uitsluitend voor de leden afwijkende ledenprijs vaststellen. Voorbeelden van aanmerkelijke steun zijn een financiële of redactionele bijdrage en een afnamegarantie voor een substantieel aantal exemplaren. Het gaat om een bijdrage waardoor de uitgave in die vorm en voor die prijs op de markt kon komen. De ledenprijs geldt bij alle verkopers bij wie het boek verkrijgbaar is

Op welke boeken is het van toepassing?

Welke boeken vallen onder de toepassing van het decreet?

Het GBP Decreet geeft een brede invulling aan boeken en definieert een boek als: ‘een niet-periodiek werk, hetzij in geschreven, gedrukte, geïllustreerde papieren vellen, hetzij in een elektronisch leesbaar formaat, dat voorzien is van een titel en hoofdzakelijk bestaat uit tekst die vrijwel uitsluitend is opgesteld in het Nederlands, of uit grafische of fotografische elementen, dat bedoeld is om informatie over te brengen en bestemd is om te verkopen aan de eindconsument’.

Een papieren of digitaal boek kan verschillende ondersteunende informatiedragers bevatten die op functionele wijze verbonden zijn met de tekst. Ook strips vallen onder de toepassing van het decreet. Opgelet, het gaat enkel over boeken die op het moment van inwerkingtreding op de markt ter beschikking worden gesteld.

Enkel de boeken die niet voldoen aan de bovenstaande definitie van een boek of die specifiek werden uitgesloten door het decreet vallen buiten het toepassingsgebied.

Vallen ook e-boeken onder de toepassing van het decreet?

Ja, het decreet maakt geen onderscheid tussen papieren of digitale boeken. Een boek is een boek, ongeacht zijn drager. Uiteraard blijft het noodzakelijk een boek te toetsen aan de definitie en de uitzonderingen zoals gehanteerd in het decreet. Een papieren boek dat werd uitgesloten zoals een wetenschappelijk studieboek zal ook in digitale versie niet vallen onder het decreet. Digitale strips, luisterboeken, romans, kinderboeken enz. in een elektronisch leesbaar formaat vallen dus onder het decreet.

Welke boeken vallen niet onder de toepassing van het decreet?

Een aantal boeken werden wegens hun aard uitgesloten uit het toepassingsgebied of omdat het (niche)boeken betreft die niet in de reguliere boekhandel verkrijgbaar zijn. Het Vlaamse decreet is in grote mate geïnspireerd op de Nederlandse wetgeving op dit vlak maar voorzag meer uitzonderingen:

 • agenda's en culturele jaarboeken die in de titel het jaartal van de gebruiksbestemming vermelden;
 • antiquarische boeken en boeken die al eerder door eindconsumenten bij een verkoper zijn gekocht en op enigerlei wijze zijn gebruikt;
 • beschadigde boeken, als de beschadiging niet opzettelijk is aangebracht en bij verkoop duidelijk wordt vermeld dat ze beschadigd zijn;
 • brochures of daarmee gelijk te stellen korte geschriften;
 • catalogi van uitsluitend registrerende of opsommende aard;
 • kleurboeken;
 • knipboeken;
 • muziekuitgaven (een werk dat notenschrift, al dan niet vergezeld van tekst, bevat en bestemd is voor muziekuitvoering of muziekeducatie en wordt uitgegeven ter verkoop aan de eindconsument binnen de Vlaamse Gemeenschap, inclusief antiquarische muziekuitgaven en muziekuitgaven die al eerder door de eindconsument bij een verkoper zijn gekocht en op enigerlei wijze zijn gebruikt);
 • schoolboeken (een boek dat in vorm en inhoud gericht is op informatieoverdracht in het basisonderwijs en secundair onderwijs en waarvan het gebruik binnen het leerplan of de eindtermen door de betrokken onderwijsinstelling is aanbevolen);
 • wetenschappelijke studieboeken (een boek dat in vorm en inhoud gericht is op informatieoverdracht in het hoger onderwijs en waarvan het gebruik door de betrokken onderwijsinstellingen is voorgeschreven of aanbevolen);
 • wetenschappelijke vakboeken (een boek, hoofdzakelijk non-fictie, dat bestemd is voor wetenschappelijk of professioneel gebruik of voor (zelf)studie voor de beroepsuitoefening);
 • boeken die uitgegeven zijn in een andere taal dan het Nederlands, tenzij ze hoofdzakelijk bestemd zijn voor verkoop in de Vlaamse Gemeenschap;
 • de bij wet bepaalde exemplaren van boeken voor verplicht depot voor bewaringsdoelstellingen

Deze uitzonderingen moeten restrictief worden geïnterpreteerd. Bij mengvormen van boeken zal het cruciaal zijn hoofd- en bijzaak te onderscheiden. De concrete eigenschappen van een boek, de NUR-code, het doelpubliek en andere feitelijke elementen zullen doorslaggevend zijn in de beoordeling of een specifiek boek al dan niet valt onder het toepassingsgebied. Dit zal steeds geval per geval moeten worden bekeken. Met andere woorden, in geval van twijfel dient het boek en de geldende prijs/prijzen steeds te worden aangemeld bij de referentiedatabank.

 

Vallen boeken uitgegeven zonder winstoogmerk onder de toepassing van het decreet?

Boekwerken uitgegeven zonder winstoogmerk vallen niet onder het decreet, aangezien het aanbod/de verkoop niet plaatsvindt voor commerciële doeleinden. Hetzelfde kan gesteld worden ten aanzien van uitgaven in eigen beheer, die geen commercieel doeleinde dienen. De voorwaarde is dat geen winst wordt beoogd uit de verkoop van dergelijke boekwerken zelf, die hetzij een promotioneel doel (bv. het aanprijzen van de verwezenlijkingen van een bedrijf) hetzij een wetenschappelijk doel (bv.het bundelen van bijdragen van een heemkundige kring) kunnen hebben.

Is de GBP van toepassing op boeken in een andere taal dan het Nederlands?

Het decreet viseert in principe enkel boeken uitgegeven in het Nederlands. Boeken die in een andere taal werden uitgegeven vallen dus in principe buiten het toepassingsgebied en werden opgenomen in de lijst van uitzonderingen.

De Memorie van Toelichting verduidelijkt hierover dat verscheidene Vlaamse uitgeverijen boeken publiceren of boeken importeren in andere talen die hoofdzakelijk een afzetgebied kennen in Vlaanderen, bijvoorbeeld biografieën van personen die ook in het buitenland een grote be-kendheid genieten. Hoewel het hier gaat over uitzonderlijke gevallen, werd vanuit het voorzichtigheidsprincipe een mogelijke manier om dit decreet te omzeilen, afgeblokt. Als indicatoren om deze boeken te identificeren, kunnen onder meer in overweging worden genomen: de aanvraag en toekenning van een ISBN, vermel¬dingen op de kaft/cover, de aanduiding van de prijs, samenvattingen/recensies uit bepaalde nieuwsmedia op de achterflap enzovoort (ISBN: Internationaal Standard Book Number).

Verkoop van boeken en gratis diensten

Valt elke verkoop van een boek onder de toepassing van het decreet?

Het decreet viseert enkel de verkoop van boeken aan de eindconsument. Business-to-business deals of schenkingen van boeken vallen buiten het toepassingsgebied. Daarnaast zijn een aantal specifieke uitzonderingen voorzien, meer bepaald:

 1. De verkoop van één exemplaar voor persoonlijk gebruik aan een eindconsument die volgens de wet arbeidsovereenkomsten werkt bij de uitgever, importeur of verkoper;
 2. De verkoop van boeken door een uitgever aan een auteur voor promotioneel gebruik (hieronder wordt verstaan: het inzetten van het eigen werk, buiten bestaande of nieuwe verkoopkanalen, dat bijdraagt aan de bekendheid van de auteur en het werk);
 3. De verkoop van boeken in het kader van een faillissement van de uitgever, importeur of verkoper, op voorwaarde dat:
 • de boeken behoorden tot de inventaris van de gefailleerde;
 • in geval van faillissement van de verkoper gedurende een maand na de definitieve uitspraak van het faillissement de boeken voor retour werden aangeboden aan de uitgever of importeur.
Moet een auteur die zijn eigen boeken verkoopt de GBP volgen?

Ja. Het decreet voorziet enkel een uitzondering voor promotioneel gebruik door de auteur. Dit dient te worden geïnterpreteerd als het inzetten van het eigen werk, buiten bestaande of nieuwe verkoopkanalen, dat bijdraagt aan de bekendheid van de auteur en het werk. De uitgever en auteur kunnen onderling wel bepaalde auteurskortingen bedingen, maar zodra de auteur het boek verkoopt aan de eindconsument moet ook hij dus de gereglementeerde boekenprijs toepassen.

Vallen streaming, verhuring, uitleendiensten onder de toepassing van het decreet?

Neen. Het decreet viseert enkel de verkoop van boeken.

Valt elke import van een boek onder de toepassing van het decreet?

Als ten hoogste vijf exemplaren van hetzelfde boek per keer door de importeur worden geïmporteerd, moet de titel niet worden aangemeld en zijn de regels van het decreet niet van toepassing, tenzij de import plaatsvindt met het oogmerk dit decreet te ontduiken.

Geldt de gereglementeerde boekenprijs bij verkoop aan een consument in Nederland?

Neen, het Vlaamse decreet is niet van toepassing op verkoop aan de eindconsument in Nederland, dat zou strijdig zijn met de Europese regels van vrij verkeer van goederen en diensten. De Nederlandse importeur zal in dat geval de prijs bepalen en de Nederlandse regels met betrekking tot de vaste boekenprijs moeten volgen.

Kunnen verkopers van boeken nog bepaalde diensten gratis leveren?

Ja, een verkoper begaat geen overtreding als hij bij de verkoop van een boek gratis bepaalde diensten verleent die eigen zijn aan de boekhandelssector. In de memorie wordt dit verder verduidelijkt.

Zo mag worden aangenomen dat een verkoper volgende diensten gratis kan aanbieden aan de eindconsument: leveringen op afhaling in de winkel, inlichtingen, professioneel advies, de terugname van boeken die tijdens het transport werden beschadigd.

Ook naar bibliotheken toe en onderwijsinstellingen  kunnen een aantal diensten gratis worden aangeboden, zoals: zichtzendingen, leveringen van grotere volumes, bibliografische inlichtingen, beheer van afvalverpakkingen van de geleverde boeken, professioneel advies, een infolijn via een specifiek telefoonnummer, de samenstelling van een literatuur/leeslijst, de terugname van boeken die tijdens het transport werden beschadigd.

Wanneer uitzonderlijke bijkomende diensten worden geleverd die vallen buiten hetgeen mag worden verwacht van een verkoper, moet dit voorafgaandelijk tegen een bepaalde prijs worden overeengekomen.

De Memorie verduidelijkt alvast dat volgende diensten enkel tegen betaling mogen worden aangeboden aan de bibliotheken: het kastklaar maken van boeken (door middel van etikettering, markering, barcodes, plastificeren enz.), assistentie bij inventarisatie, terugname van gemarkeerde boeken of boeken die te veel werden besteld, uitstel van betaling van factuur. Deze laatste twee diensten kunnen ook naar de eindconsument toe enkel tegen betaling worden aangeboden.

Wat is de impact op lopende contracten/aanbestedingen?

De contracten die tussen verkopers en kopers werden afgesloten die meer gunstige voorwaarden bedingen voor de kopers dan het Vlaamse decreet toelaat, zullen moeten worden herzien. Dit kan impliceren dat nieuwe aanbestedingen zullen moeten worden uitgeschreven.

Inbreuken en toezicht

Is er overheidstoezicht op de naleving van het GBP decreet?

Ja, bij de administratie van de Minister van Cultuur wordt een onafhankelijke geschillencommissie ingesteld, die belast is met de behandeling van aanvragen tot buitengerechtelijke regeling van een geschil over de toepassing van het decreet. Deze geschillencommissie is samengesteld uit:

 1. een voorzitter-jurist;
 2. twee deskundigen uit het boekenvak die voldoen aan de voorwaarden, vermeld in artikel 205 van het Gerechtelijk Wetboek;
 3. een deskundige uit het cultuurbeleid; 4° een deskundige op het gebied van de consumentenbescherming.
 4. een deskundige op het gebied van de consumentenbescherming.
Waar kan ik een inbreuk of een geschil over de toepassing van het decreet melden?

Een aanvraag voor een buitengerechtelijke regeling van een geschil over de toepassing van het decreet kan bij de onafhankelijke geschillencommissie worden ingediend via het formulier op de website door elke belanghebbende, namelijk:

 1.  de uitgevers, importeurs en verkopers die actief zijn in de Vlaamse Gemeenschap;
 2. de beroepsfederaties binnen de boekenmarkt in de Vlaamse Gemeenschap;
 3. de consumentenorganisaties die actief zijn in de Vlaamse Gemeenschap;
 4. de consumenten.

Een aanvraag is niet ontvankelijk wanneer de klacht:

 1. kennelijk fictief, kwetsend of eerrovend is;
 2. anoniem wordt ingediend of als de tegenpartij niet is of kan worden geïdentificeerd;
 3. de regeling van een geschil beoogt dat al het voorwerp uitmaakt of heeft uitgemaakt van een vordering in rechte;
 4. niet voorafgaandelijk bij de betrokken uitgever, importeur of verkoper is ingediend.

De procedure is gratis. De geschillencommissie zal als verzoener bemiddelen en trachten te komen tot een schikkingsovereenkomst. Als de partijen niet binnen een door de geschillencommissie bepaalde redelijke termijn een schikking treffen, wordt het dossier afgesloten. De geschillencommissie stuurt een schriftelijke bevestiging daarvan aan de partijen.

De geschillencommissie kan echter ook optreden als arbitrageorgaan, als de betrokken partijen daarover een arbitrageovereenkomst hebben gesloten.

Kan ik nog naar de rechtbank stappen?

Ja. De procedures bij de geschillencommissie staan los van vorderingsmogelijkheden wegens strijdigheid van onwettige handelspraktijken en uit de contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid voor de bevoegde rechtbank.

Personen of organisaties die getroffen worden door een schending van het ontwerp van decreet kunnen bijvoorbeeld een vordering tot staking instellen bij de voorzitter van de rechtbank van koophandel, die bevoegd is om overtredingen van onder meer het verbod van oneerlijke handelspraktijken tegenover consumenten en tegenover ondernemingen vast te stellen en de staking van deze overtredingen te bevelen. Doorgaans wordt dit gekoppeld aan een veroordeling tot het betalen van een dwangsom, als de concurrent het vonnis van de rechtbank niet naleeft.

Oneerlijke handelspraktijken tegenover consumenten kunnen daarenboven aanleiding geven tot een strafrechtelijke geldboete van 26 tot 10.000 euro.