Privacy

Privacy policy dd. 6 juni 2017

Alvorens de websites, producten en diensten van META4BOOKS te gebruiken dien je deze privacy policy aandachtig te lezen. Deze privacy policy dient tevens steeds samen te worden gelezen met de Algemene Voorwaarden. In dit beleid geven wij aan welke informatie wij zullen verzamelen en hoe we die informatie zullen gebruiken. Door het loutere gebruik van de websites, producten en diensten die worden aangeboden door META4BOOKS, wordt u geacht te hebben ingestemd met de bepalingen van deze privacy policy.

A. Draagwijdte en doel van deze privacy policy

1. Algemeen beleid inzake privacy bescherming – META4BOOKS hecht belang aan de bescherming van de privacy en persoonsgegevens van de gebruikers van haar diensten. Wij houden ons aan de eisen die de toepasselijke regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens stelt. Ons beleid inzake bescherming van persoonsgegevens is erop gericht onze praktijken en principes op dit vlak transparant te maken.

2. Toepassingsgebied van ons privacy beleid – Dit beleid inzake bescherming van persoonsgegevens (de “privacy policy”) beschrijft welke persoonsgegevens wij in het kader van de META4BOOKS websites verzamelen en gebruiken en met welk doel.

3. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking – META4BOOKS is een vereniging zonder winstoogmerk ingeschreven in België onder het ondernemingsnummer 0470.860.665 met hoofdzetel te B-2140 Borgerhout, Te Boelaerlei 37 (“META4BOOKS” of “wij”). META4BOOKS is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in het kader van de META4BOOKS websites. Daarenboven kan META4BOOKS gebruik maken van (zorgvuldig geselecteerde) verwerkers. Dit zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die in opdracht van META4BOOKS persoonsgegevens verwerkt. META4BOOKS is niet aansprakelijk bij verlies of corruptie van data, identiteitsdiefstal, diefstal van gegevens, virussen of andere aanvallen op de informaticasystemen. De verwerker beslist autonoom over de meest technisch geschikte toepassing om de gegevens te verwerken en doet dit op basis van zijn expertise.

4. Wijzigingen – We kunnen deze privacy policy te allen tijde wijzigen. Wanneer META4BOOKS wijzigingen aanbrengt in deze privacy policy, zal de datum van de laatste versie boven aan het document worden aangepast.

B. Verwerking van persoonsgegevens door META4BOOKS

1. Personen van wie gegevens worden verzameld – Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van gebruikers, die de website bezoeken ongeacht of dit louter informatief is bedoeld en/of met het oog op onze diensten (de “gebruikers”) 

2. Aard van verzamelde gegevens – Wij verzamelen en verwerken de volgende gegevens:

  • gegevens die de gebruikers/bezoekers vrijwillig rechtstreeks aan ons verstrekken in het kader van registratie;
  • gegevens die volgen uit het gebruik van de website, zoals waar wanneer en via welke browser en toestel de website wordt geraadpleegd

3. Doeleinden van de gegevensverwerking – Wij verwerken identificatiegegevens en gebruiksgegevens voor de goede werking en voortdurende verbetering van de werking van de website. Hiertoe behoren voornamelijk de volgende doeleinden:

  • doelen die expliciet worden vermeld bij verstrekking van gegevens of doelen die inherent zijn aan de werking van de website;
  • faciliteren van alle communicatie tussen de gebruikers en META4BOOKS;
  • monitoring en optimalisering van de gebruikservaring;

4. Toestemming van de gebruiker – Door persoonsgegevens te verstrekken, geven gebruikers uitdrukkelijk de toestemming aan META4BOOKS vzw om deze gegevens te verwerken voor de vermelde doeleinden. 

5. Verstrekking van gegevens aan derden – Wij zullen persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is voor de dienstverlening of de verkoop van (een deel van) META4BOOKS aan een derde partij, in het kader van een overeenkomst die je met ons sluit of wanneer wij er redelijkerwijze mogen van uitgaan dat dit wettelijk verplicht is. 
In geval van een vermoeden van fraude, misdrijf of misbruik van de website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

6. Bewaring van gegevens – Wij bewaren identificatiegegevens zolang als redelijkerwijze nodig in het kader van onze relatie met de gebruikers. 

7. Beveiliging van gegevens – De beveiliging, integriteit en vertrouwelijkheid van persoonsgebonden gegevens zijn uitermate belangrijk voor ons. We implementeren naar beste vermogen adequate beveiligingsmaatregelen die volgens de stand van de techniek zijn ontworpen om die gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, bekendmaking, gebruik en wijzigingen. 

D. Gebruik van cookies door META4BOOKS

1. Gebruik van cookies –Wij maken gebruik van cookies op onze websites. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door een browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Er zijn verschillende soorten cookies. In sommige gevallen worden cookies automatisch verwijderd als je je browser afsluit, in andere gevallen blijven deze cookies langer bewaard.

2. First party cookies – META4BOOKS plaatst zelf cookies, ook wel first party cookies genoemd. Deze cookies zijn gemaakt door of voor META4BOOKS, worden door META4BOOKS op uw computer opgeslagen en alleen META4BOOKS heeft toegang tot deze cookies en de informatie die door middel van de cookie wordt verzameld. Aan de hand van functionele cookies kunnen wij het gebruiksgemak van de website aanzienlijk verhogen. Aan de hand van niet-functionele cookies kunnen wij het gedrag van jou als gebruiker analyseren.

3. Third party cookies – Daarnaast worden er ook door derden cookies geplaats via de website, ook wel third party cookies genoemd. Cookies van derde partijen zijn gemaakt door of voor derde partijen, worden door derde partijen op je computer opgeslagen, en alleen derde partijen hebben toegang tot die cookies en de informatie die door de cookie wordt verzameld. Het is belangrijk om te weten dat META4BOOKS geen zeggenschap heeft over en/of kennis heeft van de inhoud en de werking van deze 'third party cookies'.

4. Google analytics –META4BOOKS maakt gebruik van diensten van derden, zoals Google Analytics, om het gebruik van de website te analyseren. Deze diensten plaatsen ook cookies op uw computer, die gebruikt worden om op geaggregeerd niveau rapportages te maken over hoe bezoekers de website gebruiken. Dit stelt META4BOOKS in staat haar website aan te passen. 

5. Weigering van cookies – Gebruikers kunnen het gebruik van cookies in de browser van de computer uitschakelen of beperken maar dit zal een impact hebben op de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website.

E. Uitoefening van rechten ten aanzien van persoonsgegevens

1. Rechten van gebruikers/bezoekers – Gebruikers hebben het recht om de persoonsgegevens die META4BOOKS verwerkt in te zien, eventuele onjuiste of onvolledige gegevens te verbeteren en/of aan te vullen of de gegevens te laten verwijderen. Dit kan hetzij door dit zelf te beheren (bv. bij een profiel dat je aanmaakte), hetzij door daartoe een verzoek te richten tot META4BOOKS.

2. Uitoefening van deze rechten – Vragen omtrent verwijdering/wijziging van gegevens alsook klachten ten aanzien van mogelijke inbreuken op rechten kunnen uitsluitend via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag per post aan META4BOOKS verlopen mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart). Dergelijke kennisgevingen kunnen pas correct door ons worden verwerkt als duidelijk is aangegeven waarop zij betrekking hebben.

F. Diverse bepalingen

1. Rechtskeuze – Deze privacy policy is onderworpen aan en is opgesteld in overeenkomst met de wetten van België.

2. Deelbaarheid – Als enige bepaling van deze privacy policy als onwettig, ongeldig of om een andere reden onuitvoerbaar wordt beschouwd, dan zal die bepaling als splitsbaar van de rest van de privacy policy worden beschouwd en geen invloed hebben op de geldigheid en handhaving van de overige bepalingen.

3. Voortbestaan – De bepalingen in deze privacy policy, die door hun aard de beëindiging ervan overleven, zullen na een dergelijke beëindiging blijven gelden.

4. Websites of applicaties van derden – Deze privacy policy is niet van toepassing op websites of applicaties van derden die door middel van links met de META4BOOKS websites zijn verbonden of waarnaar op een andere manier wordt verwezen. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacy policy van deze websites en applicaties te lezen alvorens ervan gebruik te maken