Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden dd. 6 juni 2017

Alvorens de website die beheerd wordt door META4BOOKS te gebruiken dien je deze Algemene Voorwaarden aandachtig te lezen.
Deze Algemene Voorwaarden regelen ieder gebruik van websites die beheerd worden door META4BOOKS. Zodra je als gebruiker de website betreedt, verklaar je je onherroepelijk en onvoorwaardelijk akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Hiermee verklaar je eveneens als gebruiker gerechtigd te zijn om je te verbinden aan deze Algemene Voorwaarden, of deze verbintenis aan te gaan onder toezicht en mits toestemming van een gerechtigd persoon.

Iedere verwijzing naar onze Algemene Voorwaarden houdt steeds een verwijzing naar het geheel van onze juridische teksten in, dus inclusief onze Privacy Policy.

META4BOOKS kan ten allen tijde beslissen om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige vorm van schadevergoeding. Iedere wijziging zal slechts voor de toekomst werken.

A. Draagwijdte en doel

1. Toepassingsgebied – De huidige voorwaarden zijn van toepassing op en regelen het gebruik van de website www.boekenprijs.be, software, inhoud, producten en diensten (“de website”).

2. META4BOOKS– is een vereniging zonder winstoogmerk ingeschreven in België onder het ondernemingsnummer 0470.860.665 met hoofdzetel te B-2140 Borgerhout, Te Boelaerlei 37 (“META4BOOKS”).

3. Doelgroep – Deze Algemene Voorwaarden zijn bestemd voor eenieder die deze website bezoekt, ongeacht of dit louter informatief is bedoeld en/of met het oog op onze diensten. Het bezoeken van de website, geldt als automatische aanvaarding en goedkeuring van onderstaande voorwaarden.

4. Wijzigingen – META4BOOKS kan deze Algemene Voorwaarden ten allen tijde wijzigen. Wanneer META4BOOKS wijzigingen aanbrengt aan de voorwaarden, zal de datum van de laatste versie bovenaan het document worden aangepast.

B. Gebruik van de website

1. Geoorloofd gebruik – De website mag worden gebruikt voor informatieve doeleinden overeenkomstig deze gebruikersvoorwaarden.

2. Niet geoorloofd gebruik – We staan volgend gebruik van de website niet toe:

  • gebruik op een onwettige manier, in afwijking van deze gebruikersvoorwaarden ;
  • gebruik dat naar volle discretie van META4BOOKS schade aan META4BOOKS of derden kan toebrengen.

3. Diensten en inhoud van derden – De website integreert of verwijst naar inhoud van derden. Het plaatsen van een dergelijke verwijzing betekent niet automatisch dat we (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van die websites. META4BOOKS beheert deze inhoud van derden niet en is hier bijgevolg niet voor verantwoordelijk. 

C. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud (zoals maar niet uitsluitend merken, logo’s, tekeningen, data, teksten, foto’s, videobeelden, muziek, artikels enz.) en het technische karakter van de website is beschermd door intellectuele eigendomsrechten van META4BOOKS of derde partijen, waaronder auteursrechten, software recht, databanken recht en merkenrecht. We dragen geen rechten met betrekking tot de website aan de gebruikers over.

D. Registratiegegevens

1. Registratie gebruik diensten - Om bepaalde onderdelen te bezoeken of te gebruiken zal gevraagd worden om zich te registreren en bepaalde gegevens mede te delen. Zonder deze registratie is het gebruik van de desbetreffende onderdelen niet mogelijk. Om toegang te hebben tot bepaalde onderdelen en functies zal je gebruik moeten maken van een wachtwoord. Je dient een wachtwoord te kiezen dat niet voor de hand liggend en voldoende veilig is. Je wachtwoord is persoonlijk en je mag dit niet aan anderen meedelen. Ook dien je zorgvuldig te waken over de geheimhouding ervan. Je  bent verantwoordelijk voor de handelingen die met je wachtwoord worden gesteld.

2. Te verstrekken informatie – Je zal juiste, actuele informatie verschaffen in geval van registratie op de website, waaronder contactinformatie voor mededelingen door ons aan jou. Je stemt ermee in je niet voor te doen als of verbondenheid te veinzen met een andere persoon, waaronder het gebruik van een gebruikersnaam, wachtwoord of andere accountinformatie van een andere persoon, of de naam of gelijkenis van een andere persoon, of valse gegevens te verschaffen. We kunnen stappen nemen om de juistheid van de door jou verschafte informatie te verifiëren. We vragen jou om META4BOOKS te verwittigen bij vermoedens van onrechtmatig gebruik van de website door andere gebruikers.

3. Privacy – De verzameling, verwerking en het gebruik van persoonsgegevens door META4BOOKS is onderworpen aan ons privacy beleid.

E. Vertrouwelijkheid en beveiliging

1. Vertrouwelijkheid– Je bent uitsluitend verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van de gebruikersnaam en het wachtwoord van gebruikers van de website. Je bent daarom ook verantwoordelijk voor alle activiteiten op de op naam van en namens de gebruiker gemaakte account. Je zal ons onmiddellijk op de hoogte stellen van onbevoegd gebruik van de gebruikersnaam, wachtwoord of andere accountinformatie, of van een andere schending van beveiliging met betrekking tot de website waarvan je op de hoogte raakt.

2. Maatregelen door META4BOOKS – De beveiliging, integriteit en vertrouwelijkheid van je informatie en van de informatie van de gebruikers zijn uitermate belangrijk voor ons. We implementeren naar beste vermogen adequate beveiligingsmaatregelen die volgens de stand van de techniek zijn ontworpen om die informatie te beschermen tegen onbevoegde toegang, bekendmaking, gebruik en wijzigingen. 
3. Maatregelen door jou – Je stemt ermee in niet opzettelijk of roekeloos een virus of andere schadelijke component te introduceren, of op enige andere wijze de website (of een deel daarvan) of een ermee verbonden netwerk te schaden of te saboteren of je te bemoeien met het gebruik of genot van de website (of een deel daarvan). Daarnaast stem je ermee in elementen van de website niet te openen, controleren uitlezen of kopiëren met gebruik van een robot, spider, scraper of andere geautomatiseerde middelen, processen of handmatige processen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

G. Waarborg en aansprakelijkheid

1. Waarborgen ten aanzien van de website – De website wordt geleverd zoals ze is op het moment van de raadpleging . We sluiten alle voorwaarden, verklaringen en garanties uit die niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden of elders in communicatie rond de website uiteengezet zijn.

2. Aansprakelijkheid van de gebruiker – De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor ieder gebruik van de website en voor de naleving van deze Algemene Voorwaarden. De gebruiker vrijwaart META4BOOKS tegen alle aanspraken van derden naar aanleiding van dit gebruik, handelingen die het gebruik van deze website in gevaar kunnen brengen of die de goede werking en/of het veilige karakter van onze websites (inclusief diensten) in het gedrang brengt en/of tot de gebrekkige toegankelijkheid van onze websites leidt.

3. Aansprakelijkheid van META4BOOKS –  META4BOOKS besteedt de grootste zorg aan het beheer van de website en de informatie die hier op verschijnt. META4BOOKS kan geen garanties geven omtrent de kwaliteit van informatie aangeleverd door uitgevers of importeurs. Het is dus mogelijk dat de informatie niet volledig is, niet voldoende accuraat is en/of nuttig is. META4BOOKS is niet aansprakelijk tegenover de gebruikers voor schade met inbegrip van vertraging in of verzuim van prestatie als gevolg van oorzaken die we redelijkerwijs niet in de hand kunnen hebben (bv. internetnetwerk-problemen, software- en/of hardware problemen en compatibiliteit van de fysieke media waarop de website worden geraadpleegd, misbruik van de website door bepaalde gebruikers, enz.). META4BOOKS kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor indirecte of gevolgschade in het kader van de website.
4. Onjuistheden melden - Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan je dit melden via het contactformulier. 

H. Diverse bepalingen

1. Rechtskeuze – Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan en zijn opgesteld in overeenkomst met de wetten van België. Geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtscolleges in het arrondissement Antwerpen.

2. Deelbaarheid – Als enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden als onwettig, ongeldig of om een andere reden onuitvoerbaar wordt beschouwd, dan zal die bepaling als splitsbaar van de voorwaarden worden beschouwd en geen invloed hebben op de geldigheid en handhaving van de overige voorwaarden.
3. Voortbestaan – De bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, die door hun aard de beëindiging ervan overleven, zullen na een dergelijke beëindiging blijven gelden.

I. Contactgegevens

META4BOOKS vzw
Te Boelaerlei 37
2140 Borgerhout
Ondernemingsnummer: 0470.860.665